தமிழ் உண்டான யின் அர்த்தம்

உண்டான

பெயரடை

  • 1

    உரிய.

    ‘எனக்கு உண்டான பாகத்தைக் கொடுத்துவிடு’