உண்டி -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : உண்டி1உண்டி2

உண்டி1

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு உணவு.

உண்டி -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : உண்டி1உண்டி2

உண்டி2

பெயர்ச்சொல்