தமிழ் உத்திராட்சப்பூனை யின் அர்த்தம்

உத்திராட்சப்பூனை

பெயர்ச்சொல்