தமிழ் உதிரப்போக்கு யின் அர்த்தம்

உதிரப்போக்கு

பெயர்ச்சொல்