தமிழ் உந்துசக்தி யின் அர்த்தம்

உந்துசக்தி

பெயர்ச்சொல்