தமிழ் உபசரணை யின் அர்த்தம்

உபசரணை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு