தமிழ் உபமானம் யின் அர்த்தம்

உபமானம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு