தமிழ் உபாத்தியாயர் யின் அர்த்தம்

உபாத்தியாயர்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (கல்வி, கலை கற்பிக்கும்) ஆசிரியர்.