தமிழ் உம் யின் அர்த்தம்

உம்

பிரதிப்பெயர்

  • 1

    ‘நீர்’ என்னும் முன்னிலை இடப்பெயர் வேற்றுமை உருபு ஏற்கும்போது திரியும் வடிவம்.

    ‘உம்முடைய வீடு எங்கிருக்கிறது?’
    ‘உமக்கு எத்தனை குழந்தைகள்?’
    ‘எனக்கு உம்மால் ஒரு காரியம் ஆக வேண்டியுள்ளது’