தமிழ் உம்போடு யின் அர்த்தம்

உம்போடு

வினைச்சொல்உம்போட, உம்போட்டு