தமிழ் உமியோடு யின் அர்த்தம்

உமியோடு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு