தமிழ் உய் யின் அர்த்தம்

உய்

வினைச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு (தீவினையிலிருந்து நீங்கி) நற்கதி அடைதல்.