தமிழ் உய்த்தறி யின் அர்த்தம்

உய்த்தறி

வினைச்சொல்

உயர் வழக்கு