தமிழ் உய்த்தறி யின் அர்த்தம்

உய்த்தறி

வினைச்சொல்உய்த்தறிய, உய்த்தறிந்து

உயர் வழக்கு