தமிழ் உய்வி யின் அர்த்தம்

உய்வி

வினைச்சொல்உய்விக்க, உய்வித்து

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு உய்வடையச் செய்தல்.

    ‘நாட்டை உய்விக்க வந்த மகான்’