தமிழ் உயிர்ப்புத் திருநாள் யின் அர்த்தம்

உயிர்ப்புத் திருநாள்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு