தமிழ் உயிர்ப்பு ஞாயிறு யின் அர்த்தம்

உயிர்ப்பு ஞாயிறு

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு