தமிழ் உயிர்ப் பூச்சிக்கொல்லி யின் அர்த்தம்

உயிர்ப் பூச்சிக்கொல்லி

பெயர்ச்சொல்