தமிழ் உயிர்வேதிப்பொருள் யின் அர்த்தம்

உயிர்வேதிப்பொருள்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உயிரினங்களின் உடலில் இருக்கும் அல்லது உற்பத்தியாகும் வேதிப்பொருள்.