தமிழ் உயிர் இயற்பியல் யின் அர்த்தம்

உயிர் இயற்பியல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இயற்பியல் விதிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி உயிரியலை ஆராயும் அறிவியல் துறை.