தமிழ் உரிச்சொல் யின் அர்த்தம்

உரிச்சொல்

பெயர்ச்சொல்

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    பெயருக்கும் வினைக்கும் (பெரும்பாலும்) அடையாக வரும் சொல்.