தமிழ் உருட்சிதிரட்சியான யின் அர்த்தம்

உருட்சிதிரட்சியான

பெயரடை

  • 1

    சதைப்பற்றோடு திடமான.

    ‘உருட்சிதிரட்சியான கை’