தமிழ் உருண்டுதிரண்ட யின் அர்த்தம்

உருண்டுதிரண்ட

பெயரடை

  • 1

    சதைப்பற்றாக.