தமிழ் உருத்தட்டு யின் அர்த்தம்

உருத்தட்டு

வினைச்சொல்-தட்ட, -தட்டி