தமிழ் உருப்பெறு யின் அர்த்தம்

உருப்பெறு

வினைச்சொல்-பெற, -பெற்று