தமிழ் உருவகி யின் அர்த்தம்

உருவகி

வினைச்சொல்உருவகிக்க, உருவகித்து