தமிழ் உருவடி யின் அர்த்தம்

உருவடி

வினைச்சொல்உருவடிக்க, உருவடித்து