தமிழ் உலகு யின் அர்த்தம்

உலகு

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு