தமிழ் உளநூல் யின் அர்த்தம்

உளநூல்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு உளவியல்.

    ‘உளநூல் வல்லுநர்கள்’

  • 2

    அருகிவரும் வழக்கு உளவியல் நூல்.