தமிழ் உளம் யின் அர்த்தம்

உளம்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு