தமிழ் உள்ளீடு செய் யின் அர்த்தம்

உள்ளீடு செய்

வினைச்சொல்செய்ய, செய்து