தமிழ் உள்ளிட்டு யின் அர்த்தம்

உள்ளிட்டு

இடைச்சொல்

  • 1

    ‘உட்பட’ என்ற பொருளில் பயன்படுத்தப்படும் இடைச்சொல்.