தமிழ் உள்ளிருப்புப் போராட்டம் யின் அர்த்தம்

உள்ளிருப்புப் போராட்டம்

பெயர்ச்சொல்