தமிழ் உள்ளும்புறமும் யின் அர்த்தம்

உள்ளும்புறமும்

வினையடை

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு முழுமையாக; முற்றாக.

    ‘அவரை உள்ளும்புறமும் நன்கு அறிந்தவர்கள் ஒருசிலரே’