தமிழ் உவர்த் தரவை யின் அர்த்தம்

உவர்த் தரவை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு உவர் நிலம்.

    ‘உவர்த் தரவை விவசாயத்துக்கு உதவாது’
    ‘உவர்த் தரவையில் ஒரு கொட்டில் போட்டுத் தங்கியிருந்தார்’