தமிழ் ஊசியிலைக் காடு யின் அர்த்தம்

ஊசியிலைக் காடு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஊசியிலை மரங்களைக் கொண்ட காடு.