தமிழ் ஊதல்போடு யின் அர்த்தம்

ஊதல்போடு

வினைச்சொல்-போட, -போட்டு

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு (வாழைக்காய் போன்றவற்றை) புகையில் பழுக்கச் செய்தல்.