தமிழ் ஊதுபத்தி யின் அர்த்தம்

ஊதுபத்தி

பெயர்ச்சொல்