தமிழ் ஊம்கொட்டு யின் அர்த்தம்

ஊம்கொட்டு

வினைச்சொல்-கொட்ட, -கொட்டி