தமிழ் ஊழியன் யின் அர்த்தம்

ஊழியன்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (இறைவனுக்கு அல்லது அரசனுக்கு) தொண்டு அல்லது சேவை செய்பவன்.

    ‘அரண்மனை ஊழியன்’