தமிழ் எ யின் அர்த்தம்

பெயரடை

  • 1

    எந்த.

    ‘எக்கணம்’
    ‘எவ்வீடு’
    ‘எவ்வூர்’