தமிழ் எக்காளமிடு யின் அர்த்தம்

எக்காளமிடு

வினைச்சொல்எக்காளமிட, எக்காளமிட்டு

உயர் வழக்கு