தமிழ் எக்காளமிடு யின் அர்த்தம்

எக்காளமிடு

வினைச்சொல்

உயர் வழக்கு