தமிழ் எங்கனம் யின் அர்த்தம்

எங்கனம்

வினையடை

உயர் வழக்கு