தமிழ் எசமானி யின் அர்த்தம்

எசமானி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு