தமிழ் எடுப்பு யின் அர்த்தம்

எடுப்பு

பெயர்ச்சொல்

இசைத்துறை
  • 1

    இசைத்துறை
    ஒரு பாட்டு அதற்கு உரிய தாளத்தில் ஆரம்பிக்கும் இடம்.