தமிழ் எண்கோணம் யின் அர்த்தம்

எண்கோணம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    எட்டு (சம) கோணமுடைய வடிவம்.