தமிழ் எண்ணெய்ப் பசை யின் அர்த்தம்

எண்ணெய்ப் பசை

பெயர்ச்சொல்