தமிழ் எதன் யின் அர்த்தம்

எதன்

பிரதிப்பெயர்

  • 1

    ‘எது’ என்பது வேற்றுமை உருபு ஏற்கும்போது பயன்படுத்தப்படும் வடிவம்.

    ‘எதனை எங்கு வைப்பது?’