தமிழ் எதார்த்தம் யின் அர்த்தம்

எதார்த்தம்

பெயர்ச்சொல்