தமிழ் எதிர்ப்பதம் யின் அர்த்தம்

எதிர்ப்பதம்

பெயர்ச்சொல்