தமிழ் எதிரும்புதிருமாக யின் அர்த்தம்

எதிரும்புதிருமாக

வினையடை

  • 1

    நேருக்கு நேர் பார்க்கும்படியாக; எதிரெதிராக.

    ‘இருவரும் எதிரும்புதிருமாக அமர்ந்து தாயம் ஆடத் தொடங்கினார்கள்’

  • 2

    எதிரெதிரான; மாறுபட்ட.

    ‘குணத்தில் அண்ணனும் தம்பியும் எதிரும்புதிருமாக இருக்கிறார்கள்’